Algemene voorwaarden

1. Algemeen.
Alle bijzondere werken of opdrachten, die geen deel uitmaken van de oorspronkelijke overeenkomst, zullen het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie. Alle documenten of andere bescheiden kunnen, tegen bijkomenden vergoeding, ter beschikking gesteld worden van de klant. Goederen reizen op risico van de koper.
Goederen blijven eigendom van Good Display bvba tot algehele betaling.
2. Klachten.
Klachten aangaande de leveringen en de prestaties dienen schriftelijk ingediend ten laatste 3 werkdagen na de levering of de prestatie. Voor klachten betreffende de inhoud ervan, dienen wij een schriftelijke klacht te ontvangen ten laatste 3 werkdagen na ontvangst van de factuur.
3. Betaling.
De facturen, onkostennota’s en ereloonstaten zijn binnen de dertig dagen na datum van de factuur betaalbaar of binnen de acht dagen tegen een korting van 2%. In geval van wanbetaling op vastgestelde vervaldagen, behoudt Good Display bvba zicht het recht voor, om de te leveren prestaties onmiddellijk stop te zetten en met alle rechtsmiddelen tot de inning van de haar verschuldigde bedragen over te gaan.
4. Nalatigheidsintrest.
Op ieder vervallen en onbetaald gebleven bedrag zal er van rechtswege en zonder de minste ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn ten belopen van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de dag van eisbaarheid.
5. Strafrechtelijke clausule.
Elke factuur niet betaald op de vervaldag brengt van rechtswege een conventionele intrest van 10% met zich mede, met minimum van 125 Euros.
6. Schadevergoeding.
In geval van contractbreuk door de klant zal Good Display bvba de ontvangen voorschot definitief behouden ten titel van forfaitaire schadevergoeding en dit zonder afbreuk van andere schade eisen die ze zal bewijzen
7. Bevoegdheidstoewijzing.
Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Brussel bevoegd en dit niettegenstaande eventuele andere overeenkomsten.